Patrick Vahe (77) now plays at UT Austin.
Patrick Vahe (77) now plays at UT Austin. Ron T. Ennis Star-Telegram
Patrick Vahe (77) now plays at UT Austin. Ron T. Ennis Star-Telegram