Philadelphia Eagles kicker Caleb Sturgis (6) celebrates kicking a field goal as Dallas Cowboys cornerback Morris Claiborne (24) watches.
Philadelphia Eagles kicker Caleb Sturgis (6) celebrates kicking a field goal as Dallas Cowboys cornerback Morris Claiborne (24) watches. Ron Jenkins AP
Philadelphia Eagles kicker Caleb Sturgis (6) celebrates kicking a field goal as Dallas Cowboys cornerback Morris Claiborne (24) watches. Ron Jenkins AP