State Sen. Konni Burton, R-Colleyville
State Sen. Konni Burton, R-Colleyville Doug Beal
State Sen. Konni Burton, R-Colleyville Doug Beal

Has Trump drawn a target on Konni Burton?

February 07, 2017 05:32 PM