Senior captain Lonnie Hannah skates the City Championship trophy.
Senior captain Lonnie Hannah skates the City Championship trophy. Courtesy photo
Senior captain Lonnie Hannah skates the City Championship trophy. Courtesy photo