Rangers to open season at Houston Astros

January 03, 2013 11:29 PM